ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร
Asst. Dr. Vichian Puncreobutr

คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

และรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วุฒิการศึกษา

               การศึกษาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาบริหารการศึกษา

               การศึกษามหาบัณฑิต       สาขาวิชาบริหารการศึกษา

               การศึกษาบัณฑิต             สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

          Educational Administration

       Strategic Management

       Quality Management

ตำแหน่งงานภายนอกสถาบัน

          ประธาน/กรรมการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ระดับสถาบัน U570362
          กรรมการ ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่(TQR)                                    P570070R1
          กรรมการ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประเภท2 ตัวแทนต้นสังกัด ตาม
                      หนังสือ ศธ.0506(3)/12598 ลว. 9 พย. 2560
                      เลขประจำตัวผู้ประเมิน 61-4-A09879
          เคยดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจัย