ดร. พนิดา คล้อสวัสดิ์

Panida Klosawas, Ph.D.

            คณะศึกษาศาสตร์
    วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา   

        มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

        มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา  

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาชีววิทยา

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2526