ดร. นงนุช  สุวรรณะรุจิ 
Nongnuch Suwannaruji, Ed.D. 

คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

วุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          วิทยาลัยครูนครนครราชสีมา ปี 2526  

ผลงาน04.jpg